Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot Unimarket Aldona Lewandowska  ul. Rubież 46 61-612 Poznań. Uzyskane od Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w rejestrze czynności przetwarzania Administratora w związku z prowadzoną działalnością.

Uzyskane od Państwa dane osobowe w ilości wynikającej z przepisów prawa lub dobrowolnie przekazane, nie będą udostępniane podmiotom trzecim oraz do państw trzecich chyba, że jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Czas ich przetwarzania będzie wynikał z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego celu, zgodnie z rejestrem czynności przetwarzania obowiązującym we wskazanym podmiocie.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, oraz konieczne w niezbędnej ilości w przypadku podjęcia działań lub realizacji umowy między stronami na podstawie art. 6 ust.1 lit. b,c,f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) zwane umownie RODO.

 

 

UNIMARKET
61-612 Poznań,
ul. Rubież 46

Tel. (061) 82 20 450
Tel/Fax (061) 82 20 440
Tel. +48 606 609 099
unimarket@home.pl

Informacja dotycząca RODO

© 2016 UniMarket. Wszelkie prawa zastrzeżone.